Kiedy Sąd cofnie zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Jak już pisałam w poprzednich postach wydanie przez Sąd zgody uwzględnia to czy cele orzeczonej wobec Ciebie kary zostaną osiągnięte, jeżeli będziesz ją dobywał poza zakładem karnym. Wydając korzystne dla skazanego postanowienie Sąd może nałożyć na niego także inne określone prawem obowiązki a także poucza skazanego o prawach i obowiązkach związanych z odbywaniem dozoru elektronicznego, którego wzór znajduje się tutaj.

Ponieważ wydanie pozwolenia na obywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie jest obowiązkiem Sądu powinieneś uznać, że otrzymałeś duży kredyt zaufania, zawsze mogłeś zostać osadzony w celi gdzie na jednego skazanego nie przypada nawet 3 m2 powierzchni, nie ma ciepłej wody, współosadzeni każdego dnia wstają niewłaściwą nogą, męża, żonę, konkubinę możesz zobaczyć 2 razy w miesiącu, a po przebudzeniu na ścianie tuż nad Twoja głową rozwija się najbardziej spektakularna hodowla grzyba, jaką w życiu widziałeś…

Zatem kiedy Sąd uchyli zezwolenie na dozór elektroniczny?

Obligatoryjnie, (czyli Sąd uchyla), kiedy:

1/ skazany nie zachowa wyznaczonego terminu na zgłoszenie upoważnionemu podmiotowi dozorującemu gotowości do instalacji środków technicznych albo uchyla się od niezwłocznego zainstalowania przez podmiot dozorujący rejestratora lub od założenia nadajnika.(o tym że zachowanie tego terminu jest ważne pisałam już w poście dotyczącym samego postanowienia – warto się z nim zapoznać)

2/ skazany, odbywając karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub uchyla się od wykonania obowiązków związanych z dozorem elektronicznym lub innych nałożonych obowiązków, orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku,

3/ odwołano przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z powodu innego niż ustanie przyczyny, dla której przerwa została udzielona,

4/ skazany w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego został osadzony w zakładzie karnym w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania lub wykonaniem kary w innej sprawie.

Tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami Sąd Penitencjarny może odstąpić do uchylenia zezwolenia z powodu wyżej wymienionych powodów.

Fakultatywnie, (czyli sąd może, ale nie musi uchylić zezwolenie), jeżeli korzystając z zezwolenia na opuszczenie miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego na okres nieprzekraczający siedmiu dni, nie powróciłeś do określonego miejsca w wyznaczonym czasie.

Jakie są konsekwencje uchylenia dozoru elektronicznego?

Uchylenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego skutkuje doprowadzeniem skazanego do zakładu karnego celem odbycia reszty kary. Sąd orzeknie o tym, w jakim zakresie karę pozbawienia wolności należy uznać za wykonaną, uwzględniając zaliczenie na poczet kary okresu objętego systemem dozoru elektronicznego. Najważniejsze, jest jednak to, że po uchyleniu zgody udzielenie jej ponownie jest niedopuszczalne w tej samej sprawie.

Przed uchyleniem zezwolenia, jeżeli Sąd uzna to za konieczne, może wysłuchać skazanego, jego obrońcę a także sądowego kuratora zawodowego.

Na postanowienie o uchyleniu dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.