Dozór elektroniczny – zmiana miejsca zamieszkania

Czy w trakcie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego mogę zmienić miejsce zamieszkania?

Ustawodawca przewidział prawo złożenia przez skazanego wniosku o zmianę miejsca wykonywania kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego. Jednakże, Sąd przychyli się do takiego wniosku jedynie w wyjątkowym przypadku, uzasadnionym szczególnymi okolicznościami.

Wyjątkowe przypadki zmiany miejsca zamieszkania w czasie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Ilekroć w ustawie pojawia się określenie „wyjątkowe przypadki” lub „przypadki uzasadnione szczególnymi okolicznościami”- pada pytanie czyli jakie?

Przede wszystkim te nietypowe i nadzwyczajne. Zawsze jednak wskazane przez Ciebie we wniosku okoliczności będą podlegać ocenie sądu penitencjarnego, który musi je dokładnie zbadać. Mogą one dotyczyć skazanego, jak i osób dla niego najbliższych, a także podmiotu dozorującego. Może to być konieczność zmiany miejsca zamieszkania wynikająca z nieprzedłużenia umowy najmu mieszkania, eksmisji, może to być także konsekwencja nałożenia na skazanego przez sąd nakazu opuszczenia lokalu zamieszkiwanego wraz z innymi osobami.

Musisz jednak pamiętać, że decyzja sądu nie ma charakteru obligatoryjnego i sąd nie musi uznać, że wskazany przez Ciebie powód zmiany miejsca zamieszkania zmianę taką uzasadnia.

Zmiana miejsca wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego wymaga wydania postanowienia, zanim to jednak nastąpi sąd penitencjarny musi ponownie sprawdzić czy w nowym miejscu istnieje możliwość zainstalowania urządzeń monitorujących i zebrać zgody osób pełnoletnich tam zamieszkujących.

Jeżeli Sąd wyda postanowienie o zmianie miejsca odbywania kary określi w nim:

  1. zmienione miejsce
  2. rodzaj środków technicznych, które mają zostać zainstalowane
  3. wyznaczy termin i określi sposób zgłoszenia przez Ciebie gotowości do instalacji środków technicznych (urządzenia rejestrującego) w zmienionym miejscu

Pamiętaj proszę, że zgłoszenie gotowości do instalacji środków technicznych w wyznaczonym przez Sąd terminie jest Twoim obowiązkiem, którego niedokonanie skutkować będzie cofnięciem zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.