Postanowienie o dozorze elektronicznym. Co w jego treści jest najważniejsze dla skazanego?

Na podstawie przedstawionych we wniosku i na posiedzeniu okoliczności Sąd Penitencjarny wyda postanowienie, którym może udzielić zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego bądź odmówić jej udzielenia.

Jeżeli Sąd wydał korzystne dla Ciebie postanowienie to określi w nim:

  1. miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania nałożonych obowiązków oraz rodzaj podlegających zainstalowaniu środków technicznych 
  1. termin i sposób zgłoszenia podmiotowi dozorującemu gotowości do zainstalowania rejestratora stacjonarnego, przenośnego lub nadajnika.

Termin, o którym mowa w punkcie drugim, nie może być dłuższy niż 24 godziny od zwolnienia skazanego z zakładu karnego (jeżeli złożono wniosek już po rozpoczęciu wykonywania kary) a jeżeli skazany przebywa na wolności, nie dłuższy niż 24 godziny od ogłoszenia lub doręczenia skazanemu postanowienia o rozpoczęciu dozoru elektronicznego.

W postanowieniu Sąd może również nałożyć na Ciebie obowiązki określone w art. 72 kodeksu karnego.

Ponadto wraz z ogłoszeniem bądź doręczeniem postanowienia skazanemu doręcza się pisemne pouczenie o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszania tych obowiązków. Wzór pisemnego pouczenia znajdziesz tutaj.

W pierwszej kolejności dla Ciebie najważniejsze jest to abyś w wyznaczonym przez Sąd terminie zgłosił gotowość do zainstalowania rejestratora ponieważ rozpoczęcie wykonywania dozoru elektronicznego następuje z dniem, w którym uruchomiono środki techniczne niezbędne do wykonywania kary w tym systemie.

Niezgłoszenie gotowości w przewidzianym terminie skutkuje natomiast obligatoryjnym cofnięciem zgody na dozór elektroniczny, a wydanie ponownej zgody w tej samej sprawie jest niedopuszczalne.

Pamiętaj także, że odbywanie kary w domu nie zwalnia Cię od wykonania nałożonych przez Sąd obowiązków, jeżeli umyślnie dopuścisz się ich złamania Sąd będzie mógł cofnąć zgodę a wtedy zostaniesz osadzony w zakładzie karnym.

Dlatego obowiązkowo zapoznaj się z pouczeniem, które otrzymasz z Sądu, a w razie pytań skontaktuj z wyznaczonym kuratorem lub obrońcą.

Ale co jeżeli Sąd odmówił Ci zezwolenia na dozór elektroniczny?

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.