Pouczenie skazanego o prawach i obowiązkach dozoru elektronicznego. (Wzór)

Poniżej wzór aktualnie obowiązującego pouczenia o prawach i obowiązkach skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Takie pouczenie otrzymasz wraz z postanowieniem o udzieleniu zezwolenia na dozór elektroniczny, zapoznaj się z nim uważnie.

POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH SKAZANEMU PRAWACH I CIĄŻĄCYCH NA NIM OBOWIĄZKACH ZWIĄZANYCH Z DOZOREM ELEKTRONICZNYM, JAK RÓWNIEŻ O KONSEKWENCJACH NARUSZENIA TYCH OBOWIĄZKÓW

Przysługujące skazanemu prawa związane z dozorem elektronicznym:

 1. Prawo do złożenia wniosku o zmianę miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego. Zmiana taka jest możliwa tylko w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami i jest dokonywana przez sąd penitencjarny (art. 43o § 1)2).
 2. Prawo do złożenia wniosku o zmianę przedziałów czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalenia się ze wskazanego miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego. Zmiana taka jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach i jest dokonywana przez sąd penitencjarny (art. 43o § 3), a gdy niezbędne jest szybkie dokonanie zmiany, może jej dokonać sądowy kurator zawodowy (art. 43o § 4).
 3. Prawo do opuszczenia, po uzyskaniu zezwolenia sądowego kuratora zawodowego, miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego na okres nieprzekraczający jednorazowo 7 dni,w miarę potrzeby w asyście osoby najbliższej lub osoby godnej zaufania. Zgodę taką można wydać tylko w przypadkach szczególnie ważnych dla skazanego, uzasadnionych względami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi (art. 43p § 1). Zezwolenie może zostać cofnięte, jeżeli po jego udzieleniu pojawiły się informacje lub okoliczności uzasadniające obawę, że skazany w okresie zezwolenia może naruszyć porządek prawny (art. 43p § 2). W przypadku cofnięcia takiego zezwolenia ponowne zezwolenie nie może zostać udzielone (art. 43p § 3).
 4. Prawo do złożenia wniosku o zarządzenie przez sąd penitencjarny przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego.Wydanie przez sąd takiego zarządzenia jest możliwe, jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobiste (art. 43q § 1). Jeżeli skazany nie korzysta z przerwy zgodnie z celem, w jakim została zarządzona, albo rażąco narusza porządek prawny, przerwa może zostać odwołana (art. 43q § 3).
 5. Prawo do złożenia wniosku do sądu lub do sądowego kuratora zawodowego o wyrażenie zgody na odinstalowanie rejestratora stacjonarnego lub usunięcie nadajnika.Zgoda taka może być wyrażona tylko w przypadku niecierpiącym zwłoki, z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego (art. 43r § 1).
 6. Prawo do złożenia zażalenia do sąduna sposób przeprowadzenia przez podmiot dozorujący kontroli środków technicznych (art. 43v § 6).

Skazany ma obowiązek:

 1. zgłosićpodmiotowi dozorującemu w terminie i w sposób, które zostały określone przez sąd, gotowość do instalacji środków technicznych (art. 43m § 1);
 2. umożliwićzałożenie nadajnika lub zainstalowanie rejestratora (art. 43zaa § 1 pkt 1);
 3. nieprzerwanie nosić nadajnik(art. 43n § 1 pkt 1);
 4. przestrzegać porządku prawnego,w tym przestrzegać przepisów regulujących wykonanie środków karnych, środków kompensacyjnych i przepadku (art. 43zaa § 1 pkt 2);
 5. wykonywać nałożone na niego obowiązki,w tym związane z dozorem elektronicznym (art. 43zaa § 1 pkt 2);
 6. dbać o powierzone mu środki techniczne,w tym zwłaszcza chronić je przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub uczynieniem niezdatnymi do użytku, oraz zapewniać ich stałe zasilanie energią elektryczną (art. 43n § 1 pkt 2);
 7. udostępniać podmiotowi dozorującemu powierzone środki techniczne do kontroli, naprawy lub wymiany na każde żądanie tego podmiotu, w tym również umożliwiając pracownikom tego podmiotu wejście do pomieszczeń, w których skazany przebywa, lub na nieruchomość stanowiącą jego własność lub będącą w jego zarządzie (art. 43n § 1 pkt 3);
 8. udzielać prezesowi sądu lub upoważnionemu sędziemu, sądowemu kuratorowi zawodowemu, podmiotowi dozorującemu i podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków oraz stawiać się na wezwania sędziego i kuratora(art. 43n § 1 pkt 4).

Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór stacjonarny, ma ponadto obowiązek:

 1. pozostawaćwe wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie (art. 43n § 2 pkt 1);
 2. odbierać połączeniaprzychodzące do rejestratora stacjonarnego (art. 43n § 2 pkt 2);
 3. umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator (art. 43n § 2 pkt 3);
 4. udzielać osobom upoważnionym (prezesowi sądu lub upoważnionemu sędziemu, sądowemu kuratorowi zawodowemu, podmiotowi dozorującemu i podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania), na ich żądanie, wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków również przy użyciu rejestratora stacjonarnego (art. 43n § 2 pkt 4).

Konsekwencje naruszenia przez skazanego obowiązków:

 1. Sąd penitencjarny uchyla zezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli skazany:
 • nie zachowa wyznaczonego terminu na zgłoszenie upoważnionemu podmiotowi dozorującemu gotowości do instalacji środków technicznych albo uchyla się od niezwłocznego zainstalowania przez podmiot dozorujący rejestratora lub od założenia nadajnika (art. 43zaa § 1 pkt 1);
 • odbywając karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub uchyla się od wykonania obowiązków związanych z dozorem elektronicznym lub innych nałożonych obowiązków, orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku (art. 43zaa § 1 pkt 2);
 • nie będzie korzystał z przerwy w wykonywaniu kary zgodnie z celem, w jakim została zarządzona, albo rażąco naruszy porządek prawny, w związku z czym przerwa ta zostanie przez sąd odwołana (art. 43zaa § 1 pkt 3, art. 43q § 3);
 • w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego został osadzony w zakładzie karnym w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania lub wykonaniem kary w innej sprawie (art. 43zaa § 1 pkt 4).

Od uchylenia zezwolenia można odstąpić w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami.

 1. Sąd penitencjarny może uchylićzezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli skazany, korzystający za zgodą sądowego kuratora zawodowego z możliwości opuszczenia miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego, nie powróci na to miejsce w wyznaczonym terminie (art. 43zab).
 2. W razie uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny poleci doprowadzić skazanego do zakładu karnego.
 3. W razie uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ponowne udzielenie zezwolenia na odbycie kary w tym systemie jest niedopuszczalnew tej samej sprawie (art. 43zae).
 4. Niedopełnienie przez skazanego obowiązków związanych z dozorem elektronicznym oraz utrudnianie odinstalowania środków technicznych podmiotowi dozorującemu, które spowodowało, że podmiot dozorujący zażądał pomocy Policji, prowadzi do obciążenia skazanego kosztami tej pomocy (art. 43u § 3).
 5. W razie umyślnego dopuszczenia do zniszczenia, uszkodzenia, uczynienia niezdatnym do użytku nadajnika, rejestratora stacjonarnego lub przenośnego sąd może nałożyć na skazanego opłatę wyrównawczą na rzecz podmiotu dozorującego (art. 43s § 1). Czyn taki jest jednocześnie wykroczeniem zagrożonym karą aresztu, ograniczenia wolności albo karą grzywny (art. 66a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.)).
 6. Jeżeli skazany udaremnia lub utrudnia kontrolowanie w systemie dozoru elektronicznego orzeczonego wobec niego w związku z zakazem wstępu na imprezę masową obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu lub obowiązku stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w innym miejscu w czasie trwania imprezy masowej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 244a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137)).
 7. Jeżeli skazany nie stosuje się do określonych w ustawie obowiązków związanych z orzeczonym wobec niego środkiem zabezpieczającym (w tym w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 244b § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny).

Potwierdzam otrzymanie pouczenia:

…………………………………………………..

(data, podpis)