Zażalenie na odmowę udzielenia zezwolenia na dozór elektroniczny. Cz.1

W jednym z poprzednich postów pisałam o tym, co jest najważniejsze dla skazanego w treści postanowienia o udzieleniu zezwolenia na dozór elektroniczny. Co jednak, jeżeli Sąd nie udzieli takiej zgody, czyli nie pozwoli Ci odbywać kary pozbawienia wolności w domu?

Jeżeli Sąd wydał postanowienie o odmowie udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego a nie posiadasz obrońcy, musiał pouczyć Cię również o prawie do złożenia w terminie 7 dni zażalenia na to postanowienie.

Z uzasadnienia wydanego postanowienia dowiesz się, jakie były powody Sądu do nieuwzględnienia Twojego wniosku, dlatego powinieneś się z nim dokładnie zapoznać, aby przygotować odpowiednie argumenty i przekonać Sąd odwoławczy do zmiany decyzji. Zażalenie możesz napisać sam lub zlecić je adwokatowi (pamiętaj jednak o terminie) często powiem sporządzenie zażalenia wymaga znacznie większej wiedzy merytorycznej i doświadczenia,zwłaszcza, że orzeczenie Sądu odwoławczego jest prawomocne i nie będzie Ci przysługiwał już żaden inny środek odwoławczy.

W zażaleniu powinieneś podać, dlaczego Sąd Penitencjarny źle ocenił Twoje argumenty zawarte we wniosku, a także raz jeszcze podkreślić te okoliczności, które przemawiają na Twoją korzyść i wskazać jak odmowa zgody wpłynie na życie Twoje i Twojej rodziny. Koniecznie załącz odpowiednie dokumenty na potwierdzenie swoich argumentów.

Zarówno przy sporządzaniu pierwszego wniosku jak i zażalenia ważne jest abyś przekonał Sąd, że odbywanie kary poza zakładem karnym wpłynie pozytywnie na przebieg Twojej resocjalizacji i pozwoli na osiągnięcie celów kary. O sporządzeniu uzasadnienia wniosku, które możesz zastosować także do zażalenia pisałam już tutaj.

Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni do właściwego miejscowo Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Penitencjarnego (Sądu Okręgowego), który wydał postanowienie.

Po wniesieniu zażalenia Sąd I instancji niezwłocznie przekazuje zażalenie wraz z aktami sprawy do Sądu odwoławczego, który rozpoznaje sprawę najpóźniej w terminie 7 dni od daty ich wpływu.

Jeżeli Sąd odwoławczy nie zmieni wydanego postanowienia, możesz złożyć powtórny wniosek o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego w tej samej sprawie, nie może on jednak zostać złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.